Kirkegården

Dybbøl kirke er en typisk landsbykirke og med en flot kirkegård.

Historien omkring Dybbøl Kirkegård
Navnet Dybbøl har en særlig klang i vor historie. På kirkegården hviler en del af ofrene fra de to slesvigske krige og 1. verdenskrig. Her findes også den sejrrige general Bülows grav. Det prunkløse hvilested findes i det nordvestre hjørne af den gamle kirkegård. Netop på dette sted ønskede generalen sin grav, for her havde han holdt til hest og set sine tropper defilere forbi efter træfningen ved Ullerup d. 6 . april 1849. Sønnen, pastor Bülow, rejste en flagstang ved graven og hejste her flaget hver søndag, inden han gik i kirke. I 1864 blev flagstangen brækket af, men danske soldater rejste den igen i 1920, og hvert år den 6. juli flages der her, mens garnisonen fra Sønderborg nedlægger krans og samles til mindegudstjeneste i kirken.

Den ukendte soldats grav
Omtrent syd for indgangen til kirken hviler "Den ukendte soldat", om hvem kirkebogen fortæller, at "et dansk militær-lig, en menig, rimeligvis af 12 bataillon, falden 5. juni 1848 ved Hvilhøj kro, hvor han har ligget begraven i æblehaven tæt ved stien", i året 1852, "er blevet henflyttet til vor kirkegård". Mindepladen indviedes 1861.

De tyske soldatergrave


Nord for tårnet findes to store grave fra 1864. I den ene ligger 25 danske soldater, faldne på kirkegården under træfningen den 17. marts. I den anden ligger 6 danske og 1 prøjsisk soldat, fundne ved drængravning 1908 foran skanserne ved Alssund.
De tyske soldatergrave findes lige vest for tårnet ( fra treårskrigen ), og ved det sydlige stengærde den store blok med indskriften: "Seinen 1864 gefallenen Sohnen Das Deutsche Vaterland" oprindelig dobbelt så højt og forsynet med ørn og sværd ( se Vald. Rørdams digt: Sværdet på Dybbøl kirkegård ).

Mindesten
På stien fra indgangen op til kirkedøren står mindestenen over "soldaternes ven", dybbølmølleren Jørgen Hansen, hans hustru, født Quade, også af dybbølmøller-slægt, ligger på den modsatte side af gangen. Ved kirkens østgavl står mindesmærket for de 36 unge mænd fra Dybbøl sogn, som faldt i 1. verdenskrig. Stenen er udført af J. Th. Skovgaard og viser mindets engel, som smykker graven med en blomst. På forsiden Vald. Rørdams indskrift: "Bundne har de byrderne, sårede vandt de sejren, døde lever de her, adspredte samler de os, dersom vi er dem værd". På sokkelens fod skrifteordet: "Kærligheden bortfalder aldrig".

Endelig må nævnes mindestenen syd for kirken over bondefrigøreren, grev Conrad Georg Reventlow fra 1863 med indskriften: "Han var bondens ven og velgører". Det fortælles at grev Conrad selv skulle have ønsket "at hvile mellem sine bønder", men i virkeligheden står hans kiste i gravkapellet.